AJANKOHTAISTA

KIRJOITTAJAKUTSU:

Modus 3D Journal 1/2020-2021: Avoin ja kestävä TKI-toiminta

17.6.2020

Kutsumme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneita asiantuntijoita kirjoittamaan artikkelin Modus 3D Journal -lehden numeroon 1/2020-2021. Lehden nimessä 3D tarkoittaa kolmiulotteisuuden lisäksi myös uutta ulottuvuutta tarkastella asioita.

Teemanumeron aiheena on ”Avoin ja kestävä TKI-toiminta”. Modus 3D Journal rohkaisee kirjoittajia monialaiseen aiheen käsittelyyn. Lehden tavoite on ylläpitää ja edistää tieteeseen ja tutkimukseen liittyvää keskustelua. Lehti tuo esiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä digitalisaation mahdollisuuksia. 

Teemakuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö velvoittaa ammattikorkeakouluja ja yliopistoja kestävään kehitykseen ja avoimuuteen kaikessa koulutuksessaan ja toiminnassaan. Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset edistävät TKI-toiminnan avoimuutta ja kestävyyttä mm. koulutuksen, hankkeiden ja työelämäyhteistyön käytännön toimien kautta. 

Suomessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostukset ovat olleet viime aikoina laskussa. Useat EU-maat ovatkin OECD:n mukaan ohittaneet Suomen näissä vertailussa. Kotimaassa OKM:n asettamat rahoitusmallit ohjaavat yhä tarkemmin TKI-toiminnan tuloksia yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tämä voi johtaa pitkällä tähtäimellä siihen, että ”mitä mitataan, sitä saadaan”. Sivuosaan voivat jäädä oppilaitoksille elintärkeät osa-alueet, kuten osaamispääoman ylläpito ja kasvattaminen sekä ennakointitoimet.

Teemanumeroon tarjottavat kirjoitukset voivat siis käsitellä TKI-toiminnan avoimuuden ja kestävyyden ekosysteemin tai oppimisen komponentteja liittyen esimerkiksi hankkeisiin, opettamiseen tai oppimiseen. Teemanumero suosii monialaisuutta ja organisaatiorajat ylittäviä artikkeleita.

Artikkelit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin tai ajankohtaisiin kysymyksiin:

 • Miten kestävä kehitys ja avoimuus ovat toteutuneet TKI-projektitoiminnassa? 
 • Kuinka kestävän kehityksen ja avoimuuden tuloksia on saavutettu ja hyödynnetty oppilaitoksen toiminnassa? 
 • Miten avoimilla toimintatavoilla on lisätty TKIn laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta?
 • Miten on päästy kokeiluista ja törmäyttämisestä alueen liiketoimintaa ja positiivista kehitystä hyödyttäviin ratkaisuihin?  
 • Millaisia ”reittejä” on käytetty TKI-tulosten hyödyntämisessä?
 • Miten TKI-toiminnassa on kiinnitetty huomio hiljaisen tiedon näkyvöittämiseen? Koulutusorganisaatioissa opettajat ja muu henkilöstö viipyvät pidemmän aikaa kuin opiskelijat, jotka vaihtuvat tiheään tahtiin. Organisaatiolle haasteena on se, että opiskelijat tuottavat suuren osan uudesta tiedosta.
 • Tulisiko rahoittajien ja TKI-toimijoiden kohdentaa rahoitusta enemmän toisiaan tukeviin hankkeisiin? 
 • Millaisia TKI-infran hyödyntämiskonsepteja ja palveluita tarvitaan tai on jo käytössä?
 • Tarvitaanko uudenlaisia toimijat yhteen tuovia verkosto-, kumppanuus- ja yhteistyömalleja? 
 • Avoimuuden vaikutukset pandemia-ajan TKI-toiminnassa?
 • Miten TKI-toiminnassa on hyödynnetty tarkemmin mm. tiedon ja osaamisen tehokasta keräämistä ja jakamista, orkestrointia, erikoistumista, tietojohtamista, erilaisia osaamis- ym. oppimiskeskuksia, erilaisia teorioita ja ennakointia tai kehitettyjä toimivia mittareita?

Teemanumero liittyy osaltaan myös OKM:n Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hankkeeseen (2018-2020). Hanke tähtää Aalto-yliopiston ja 12 ammattikorkeakoulun kanssa avoimen TKI-toiminnan tulosten ja tuotosten jakamisen ja hyödyntämisen kehittymiseen. Tällä tavoin hanke tähtää TKI-toiminnan näkyvöitymiseen ja vaikuttavuuden kasvamiseen.

Lue tarkemmat kirjoittajaohjeet: https://modus3djournal.fi/kirjoittajalle/

Tarjottavat asiantuntija-artikkelit ovat tiiviitä ja lähdeviittauskäytäntöä noudattavia tekstejä, jotka tuovat esiin tieteen ja tutkimuksen ajankohtaisia sisältöjä helposti ymmärrettävässä muodossa. Viitteellinen pituus on max 20000 – 30000 merkkiä välilyönteineen.

Modus 3D Journal -verkkojulkaisun ISSN-numero on ISSN 2736-8904.

Teemanumeron toimittajina toimivat Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Kaisa Jaalama ja Matti Kurkela Aalto-yliopistosta.

AIKATAULU

Teemanumero 1/2020-2021: Avoin ja kestävä TKI-toiminta

Artikkeliehdotukset osoitteeseen [email protected] viikolla 37.
Edit: Aikaa jatkettu. UUSI AIKA viikolla 46.

Palaute artikkeleista vastuukirjoittajille viimeistään viikolla 39.
Edit: Aikaa jatkettu. UUSI AIKA viikolla 48.

Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 40.
Edit: Aikaa jatkettu. UUSI AIKA viikolla 50.

Numero ilmestyy viimeistään viikolla 42.
Edit: Aikaa jatkettu. UUSI AIKA viikolla 52.

Teematoimittajina Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Kaisa Jaalama ja Matti Kurkela.

Välitä eteenpäin